Câu hỏi

Làm thế nào để set mode phù hợp với IE(Internet Explorer)?

Câu trả lời

Để thiết lập mode phù hợp với Internet Explorer (IE), bạn có thể sử dụng thẻ meta tag X-UA-Compatible hoặc thiết lập thông qua HTTP header. Dưới đây là cách thực hiện cho cả hai phương pháp:

Sử dụng thẻ meta tag X-UA-Compatible

Bạn có thể thêm một thẻ meta vào phần <head> của tài liệu HTML để chỉ định phiên bản IE mà trang web nên tương thích hoặc mô phỏng

Ví dụ:

<head>
  <!-- Hướng dẫn IE sử dụng phiên bản render mới nhất -->
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
</head>

Trong ví dụ trên, content="IE=edge" chỉ định rằng IE nên sử dụng phiên bản render mới nhất có sẵn. Bạn cũng có thể chỉ định các phiên bản cụ thể như IE=9, IE=10, hoặc sử dụng IE=EmulateIE7 để mô phỏng IE7, tùy thuộc vào yêu cầu tương thích của trang web

Sử dụng HTTP header

Bạn cũng có thể thiết lập mode thông qua cấu hình máy chủ web để gửi HTTP header `...

Bạn cần đăng nhập để xem