Câu hỏi

Cách để tối ưu tải tài nguyên website?

Câu trả lời

Để tối ưu thời gian tải web ta cần tối ưu việc tải các tài nguyên:

  • CDN hosting - CDN hoặc mạng phân phối nội dung là các server được phân phối theo địa lý để...
Bạn cần đăng nhập để xem