Câu hỏi

Web Components là gì?

expert
Ẩn câu trả lời detail

Chúng được sử dụng để tạo các phần tử tùy chỉnh có thể sử dụng lại, nó rất khó thực hiện trong HTML truyền thống. Nó bao gồm ba công nghệ:

Custom elements - Đây là các API JavaScript giúp xác định các phần tử tùy chỉnh và hành vi của chúng. Shadow DOM -Đây là các API JavaScript gắn cây shadow DOM được đóng gói vào một phần tử để giữ các tính năng của phần tử đó riêng tư và không bị ảnh hưởng bởi các phần khác.

```html

composed and composedPath demo

composed and composedPath demo

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail