Câu hỏi

Server-sent events trong HTML5 là gì?

expert
Ẩn câu trả lời detail

Server-Sent Events (SSE) hay còn được biết đến với tên gọi Event Source là một Web Api cho phép kết nối thời gian thực giữa server và client (browser). SSE tạo ra kết nối một chiều từ server đến...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Server-sent events trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail