Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 44 câu hỏi phỏng vấn SQL

Bộ lọc:

03

VIEW trong SQL là gì?

04

FOREIGN KEY là gì?

08

DEFAULT trong SQL là gì?