Câu hỏi phỏng vấn SQL Server
Câu hỏi

Làm sao để tìm các giá trị trùng lặp trong bảng SQL?

Câu trả lời

Để tìm các giá trị trùng lặp trong bảng SQL, bạn có thể sử dụng câu lệnh SQL như sau:

SELECT column_name, COUNT(column_name) AS duplicate_count
FROM table_name
GROUP BY column_name
HAVING COUNT(column_name) > 1;

Trong câu lệnh trên:

  • column_name: là tên cột mà bạn muốn kiểm tra giá trị trùng lặp.
  • table_name: là tên bả...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao insert kết quả của một stored procedure vào một temporary table trong SQL Server?

middle

Trong SQL Server, con trỏ (cursor) là gì, nó hoạt động như thế nào?

middle

Sự khác biệt giữa INNER JOINOUTER JOIN trong SQL Server là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào