Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 32 câu hỏi phỏng vấn Devops

Bộ lọc:

01

Kỹ sư DevOps là gì?

02

Tại sao cần DevOps?

04

SSH là gì?

05

CI trong Devops là gì?

15

Memcached là gì?

17

CBD trong DevOps là gì?

21

CAMS trong Devops là gì?

24

Resilience Testing là gì?

25

DevOps pipeline là gì?