Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 66 câu hỏi phỏng vấn Net core

Bộ lọc:

01

.NET Core là gì?

06

.NET Standard là gì?

07

.NET Framework là gì?

15

IoC (DI) Container là gì?

16

MSIL là gì?

23

MSIL trong .Net là gì?

24

CTS trong .Net là gì?

29

CLR trong .Net là gì?

49

FCL là gì?