Câu hỏi

Sự khác biệt giữa decimal, floatdouble trong .NET là gì?

Câu trả lời

Trong .NET, decimal, floatdouble là ba kiểu dữ liệu số thực được sử dụng để lưu trữ các giá trị số có phần thập phân. Dưới đây là sự khác biệt giữa chúng:

 1. decimal:

  • Độ chính xác cao: decimal được thiết kế để đảm bảo độ chính xác cao trong các phép toán số thập phân.
  • Kích thước lớn: decimal sử dụng 128 bit (16 byte) để lưu trữ, nên có khả năng lưu trữ số lớn.
  • Không thể chuyển đổi tự động với floatdouble: Cần sử dụng explicit casting để chuyển đổi giữa decimalfloat/double.
 2. float:

  • Độ chính xác thấp: float có độ chính xác thấp hơn so với decimal, đặc biệt là trong các phép toán thập phân.
  • **Kích thước nhỏ:...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa các loại dự án Thư Viện Lớp Chuẩn (.NET Standard Class Library) và .NET Framework/Core là gì?

middle

Giải thích sự khác biệt giữa Managed code và Unmanaged code trong .NET?

middle

Cái gì sẽ thay thế WCF trong .Net Core?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào