Câu hỏi

.NET application domain là gì?

Câu trả lời

Nó là một layer biệt lập được cung cấp bởi .NET runtime. Như vậy, các app domains tồn t...

Bạn cần đăng nhập để xem