Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

5480 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Và hơn 1000+ câu hỏi cho thị trường Global

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 39 câu hỏi phỏng vấn .Net

Bộ lọc:

01

.NET Framework là gì?

04

.NET Standard là gì?

10

CLR trong .Net là gì?

16

Kestrel trong .Net là gì?

22

CTS trong .Net là gì?

24

CoreCLR trong .Net là gì?

26

MSIL trong .Net là gì?

30

BCL trong .Net là gì?

32

zxc