Câu hỏi

Giải thích hai loại triển khai (deployment) cho các ứng dụng .NET Core?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Framework-dependent deployment (FDD) - nó dựa vào phiên bản được chia sẻ trên toàn hệ thống của .NET Core trên hệ thống đích. Ứng dụng chỉ chứa mã của riêng nó và bất kỳ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail