Câu hỏi

Giải thích hai loại triển khai (deployment) cho các ứng dụng .NET Core?

Câu trả lời

Framework-dependent deployment (FDD) - nó dựa vào phiên bản được chia sẻ trên toàn hệ thống của .NET Core trên hệ thống đích. Ứng dụng chỉ chứa mã của riêng nó và bất k...

Bạn cần đăng nhập để xem