Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Để deployment cho các ứng dụng .NET Core chúng ta sẽ làm như thế nào?

Câu trả lời

Để triển khai (deploy) các ứng dụng .NET Core, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Xuất Bản Ứng Dụng:

  • Sử dụng lệnh dotnet publish để biên dịch mã ứng dụng và sao chép các tệp cần thiết để chạy ứng dụng vào một thư mục xuất bản
  • Khi triển khai từ Visual Studio, bước dotnet publish xảy ra tự động trước khi các tệp được sao chép đến điểm đến triển khai
 2. Triển Khai Ứng Dụng Đến Thư Mục Trên Máy Chủ Hosting:

  • Sao chép thư mục xuất bản đến một thư mục trên máy chủ hosting
 3. Thiết Lập Quản Lý Quy Trình:

  • Cài đặt một quản lý quy trình để khởi động ứng dụng khi có yêu cầu đến và khởi động lại ứng dụng sau khi nó gặp sự cố hoặc máy chủ được khởi động lại
 4. Cấu Hình Reverse Proxy:

  • Thiết lập một reverse proxy để ch...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

CLR trong .Net là gì?

junior

Kể ra các đặc điểm của .NET Core?

middle

Sự khác biệt giữa .NET Core.NET Framework là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào