Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Explicit Compilation trong .Net là gì?

Câu trả lời

Explicit Compilation trong .NET là quá trình biên dịch mã nguồn thành mã máy trước khi chương trình được thực thi. Điều này khác với quá trình biên dịch tại thời điểm chạy (Just-In-Time, JIT) mà .NET thường sử dụng. Trong quá trình biên dịch rõ ràng (explicit compilation), trình biên dịch Ahead of Time (AOT) được sử dụng để chuyển đổi mã nguồn từ ngôn ngữ cấp cao (như C# hoặc VB.NET) thành mã máy, đảm bảo rằng CPU có thể hiểu mọi dòng mã trước khi bất kỳ tương tác nào diễn ra.

Đặc điểm của Explicit Compilation:

  • Biên dịch trước: Mã nguồn được biên dịch thành mã máy trước khi chương trình chạy, không giống như JIT, nơi mã được biên dịch tại thời điểm chạy khi cần thiết.
  • Hiệu suất: Có thể cung cấp hiệu suất tốt hơn trong một số trường hợp do mã đã được biên dịch sẵn và không cần qua quá trình biên dịch JIT tại thời điểm chạy.
  • Tương thích: Đảm bảo mã có thể chạy trên mọi nền tảng mà không cần biên dịch lại, miễn là có trình biên ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác biệt giữa CILMSIL(IL) trong .Net là gì?

middle
middle

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations trong .Net?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào