Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Sự khác nhau giữa Dispose, DestructorFinalize trong C# là gì?

Câu trả lời

Trong C#, Dispose, Destructor (hay còn gọi là finalizer), và Finalize là các cơ chế liên quan đến việc dọn dẹp tài nguyên, nhưng chúng có những mục đích và cách sử dụng khác nhau:

Dispose

  • Định nghĩa: Dispose là một phương thức của interface IDisposable và được sử dụng để giải phóng tài nguyên không quản lý một cách rõ ràng và tự động. Lập trình viên chịu trách nhiệm gọi Dispose khi tài nguyên không còn cần thiết.
  • Quản lý tài nguyên: Dispose thường được sử dụng trong mô hình quản lý tài nguyên được gọi là "Dispose Pattern", nơi bạn cung cấp một cách để người dùng lớp của bạn có thể gọi Dispose để giải phóng tài nguyên ngay lập tức.
  • Cách sử dụng: Dispose thường được gọi bằng cách sử dụng câu lệnh using, đảm bảo rằng Dispose sẽ được gọi tự động khi khối using kết thúc.

Destructor (Finalizer)

  • Định nghĩa: Destructor trong C# (đôi khi được gọi là finalizer) là một phương thức đặc biệt được định nghĩa trong lớp để dọn dẹp tài nguyên khi đối tượng sắp bị hủy bởi bộ thu gom rác (Garbage Collector - GC). Cú pháp của destructor là ~ClassName().
  • Quản lý tài nguyên: Destructor cung cấp một lớp bảo vệ cuối cùng để giải phóng tài nguyên nếu Dispose không được gọi. Tuy nhiên, không thể biết chính xác khi nào destructor sẽ được gọi vì nó phụ thuộc vào bộ thu gom rác.
  • Cách sử dụng: Destructor không cần được gọi mộ...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Có sự khác biệt giữa throwthrow ex không?

middle

Sự khác biệt giữa LambdaDelegate trong C# là gì?

middle

Bạn có thể tạo một hàm trong C# có thể chấp nhận số lượng đối số khác nhau không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào