Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Những lợi ích của việc sử d...

Câu trả lời

Sử dụng Just-In-Time (JIT) compilation trong .NET mang lại nhiều lợi ích quan trọng, bao gồm:

  1. Tối Ưu Hóa Thời Gian Chạy: JIT compiler cho phép mã được tối ưu hóa dựa trên môi trường cụ thể mà nó đang chạy, bao gồm phần cứng và hệ điều hành. Điều này giúp tăng hiệu suất của ứng dụng bằng cách tận dụng tối đa các tính năng cụ thể của hệ thống.
  2. Giảm Bộ Nhớ Sử Dụng: JIT compiler chỉ biên dịch các phương thức khi chúng cần thiết tại thời điểm chạy, giúp giảm lượng bộ nhớ cần thiết cho việc lưu trữ mã máy. Điều này giúp giảm bớt việc sử dụng bộ nhớ và tăng hiệu suất tổng thể của ứng dụng.
  3. Tối Ưu Hóa Dựa Trên Phân Tích Thống Kê: JIT compiler có thể thực hiện tối ưu hóa mã dựa trên phân tích thống kê trong quá trình chạy, giúp cải thiện hiệu suất bằng các...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa Class Library trong .NET Standard và Class Library trong .NET Core là gì?

junior

.NET application domain là gì?

middle

Common Language Specification (CLS) trong .Net là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào