Câu hỏi

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations trong .Net?

Câu trả lời

Trong .NET, có ba loại JIT Compilers (Just-In-Time Compilers) chính:

  1. Pre-JIT Compiler: Loại này biên dịch toàn bộ mã nguồn thành mã máy trong một chu kỳ biên dịch duy nhất. Thường, quá trình biên dịch này được thực hiện vào thời điểm triển khai ứng dụng. Pre-JIT sử dụng Ngen.exe (Native Image Generator) để thực hiện
  2. Normal JIT Compiler: Loại này chỉ biên dịch các phương thức được gọi tại thời điểm chạy (runtime) và lưu trữ chúng trong bộ nhớ cache để sử dụng khi cần thiết. Các phương thức này được biên dịch chỉ một lần khi chúng được gọi lần đầu tiên
  3. Econo JIT Compiler: Loại này cũng chỉ biên dịch các phương thức được gọ...
Bạn cần đăng nhập để xem