Câu hỏi

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Có ba kiểu JIT compilation trong .NET framework:

  • Pre-JIT biên dịch mã nguồn hoàn chỉnh thành native code trong một chu kỳ biên dịch duy nhất. Trong các ngôn ngữ .NET, đ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail