Câu hỏi

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Câu trả lời

Mô hình bất đồng bộ trong Node.js và async/await trong .NET là hai phương pháp khác nhau để làm việc với mã bất đồng bộ, nhưng cả hai đều nhằm mục đích giúp viết mã bất đồng bộ một cách dễ đọc và hiểu hơn.

Node.js

  • Node.js sử dụng mô hình non-blocking I/O và event-driven để xử lý bất đồng bộ. Điều này có nghĩa là các hoạt động I/O như đọc ghi file, truy vấn mạng không chặn (block) luồng chính của JavaScript.
  • Trong Node.js, bạn thường sẽ bắt gặp các hàm nhận callback để xử lý kết quả của các tác vụ bất đồng bộ.
  • Node.js cũng hỗ trợ async/await từ phiên bản 7.6 trở lên, cho phép viết mã bất đồng bộ một cách rõ ràng và tuần tự hơn.

.NET

  • Trong .NET, async/await là một cú pháp ngôn ngữ được giới thiệu từ C# 5.0 để đơn giản hóa việc viết mã bất đồng bộ.
  • Khi một phương thức được đánh dấu là async, nó có thể sử dụng từ khóa await để "đợi" một Task hoàn thành mà không chặn luồng chính, giúp m...
Bạn cần đăng nhập để xem