Câu hỏi

NuGet packagespackages.config là gì?

Câu trả lời

packages.config là một tệp không còn được sử dụng nữa. Hiện tại, tất cả các packages được quản lý trong tệp .csproj.
Tệp *...

Bạn cần đăng nhập để xem