Câu hỏi

Kể tên một số CLR services và giải thích chúng trong .Net?

Câu trả lời

Trong .NET, Common Language Runtime (CLR) cung cấp một loạt các dịch vụ quan trọng cho việc thực thi và quản lý ứng dụng. Dưới đây là một số dịch vụ chính của CLR:

  1. Quản Lý Bộ Nhớ (Memory Management): CLR sử dụng Garbage Collection (GC) để tự động quản lý bộ nhớ, giúp giải phóng bộ nhớ không còn được sử dụng và giảm thiểu rò rỉ bộ nhớ.
  2. Kiểm Tra Kiểu Dữ Liệu (Type Safety): CLR kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch và thời điểm chạy để đảm bảo rằng mã được thực thi an toàn, giúp ngăn chặn lỗi do sử dụng sai kiểu dữ liệu.
  3. Xử Lý Ngoại Lệ (Exception Handling): CLR cung cấp một cơ chế xử lý ngoại lệ thống nhất giữa các ngôn ngữ lập trình, cho phép các ứng dụng xử lý lỗi một cách linh hoạt và an toàn.
  4. Tích Hợp Ngôn Ngữ (Language Interoperability): CLR cho phép mã được viết bằng các ngôn ngữ khác nhau tương tác với nhau, giúp tận dụng được thư viện và mã nguồn từ nhiều ngôn ngữ.
  5. Biên Dịch Just-In-Time (JIT Compilation): CLR biên dịch mã Intermediate Language (IL) thà...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kể ra các đặc điểm của .NET Core?

middle

MSIL trong .Net là gì?

senior

Các tác vụ bất đồng bộ (Async / Await) hoạt động như thế nào trong .NET?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào