Câu hỏi

.NET Standard là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • .NET Standard giải quyết vấn đề về chia sẻ mã của các nhà phát triển .NET trên tất cả các nền tảng bằng cách cung cấp tất cả các API mà bạn mong đợi và yêu thích trên các môi trường mà bạn cần:...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail