Câu hỏi

.NET Standard là gì?

Câu trả lời

.NET Standard là một bộ đặc tả kỹ thuật (specification) về những API (tạm hiểu là những kiểu dữ liệu) chung mà tất cả các nền tảng .NET cần phải triển khai. Nó đóng vai trò như một giao diện (interface) giúp thống nhất các thư viện mà các nền tảng .NET cụ thể cần xây dựng, qua đó giúp các nền tảng này có thể chia sẻ code với nhau[3][4]. .NET Standard giúp lập trình viên có thể viết thư viện có thể tương thích và sử dụng được trên nhiều nền tảng .NET khác nhau như .NET Core, .NET Framework và Xamarin/Mono. Khi một thư viện được viết theo .NET Standard, nó có thể được sử dụng mà không cần thay đổi trên các nền tảng này, g...

Bạn cần đăng nhập để xem