Câu hỏi

CTS là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

Common Type System (CTS) chuẩn hóa các kiểu dữ liệu của tất cả các ngôn ngữ lập trình sử dụng .NET dưới sự bảo trợ của .NET thành kiểu dữ liệu chung để giao tiếp dễ dàng và mượt mà giữa các ngôn ngữ .NET này....

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail