Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Implicit compilation trong .Net là gì?

Câu trả lời

Trong .NET, không có khái niệm "implicit compilation" được định nghĩa một cách rõ ràng như một tính năng hoặc công nghệ cụ thể. Tuy nhiên, có thể có một số hiểu lầm về cách thuật ngữ này được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau. Dưới đây là một số khía cạnh liên quan đến quá trình biên dịch trong .NET mà có thể được coi là "implicit":

  1. Biên Dịch Just-In-Time (JIT): Trong .NET, JIT compiler biên dịch mã Intermediate Language (IL) thành mã máy tại thời điểm chạy, mà không cần bước biên dịch rõ ràng trước khi chạy ứng dụng. Điều này có thể được coi là một dạng của "implicit compilation" vì quá trình biên dịch xảy ra tự động và ngầm trong quá trình thực thi chương trình.
  2. Implicit Usings: Trong .NET 6 và các phiên bản mới hơn, tính năng "Implicit Usings" cho phép các dự án tự động bao gồm các câu lệnh using cho các không gian tên tiêu chuẩn mà không cần phải khai báo chúng một cách rõ ràng trong mỗi tệp mã nguồn.
  3. Biên Dịch Trước (Pre-JIT Compilation): Đây là một hình thức biên dịch nơi mã IL được biên dịch thành mã máy ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

.NET Framework là gì?

middle

Bạn biết gì về file .csproj trong .Net?

senior

Tại sao .NET sử dụng trình biên dịch JIT thay vì chỉ biên dịch mã một lần trên máy đích?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào