Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .NET Standard và PCL (Portable Class Libraries) là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Các cấu hình .NET Standard và PCL được tạo ra cho các mục đích giống nhau nhưng cũng khác nhau về cá...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail