Câu hỏi

Tại sao .NET sử dụng trình biên dịch JIT thay vì chỉ biên dịch mã một lần trên máy đích?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Có hai thứ cần đạt được bằng cách sử dụng định dạng trung gian (intermediate format) như .NET hoặc Java:

  • Bạn có thể...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail