Câu hỏi

Tại sao .NET sử dụng trình biên dịch JIT thay vì chỉ biên dịch mã một lần trên máy đích?

Câu trả lời

Có hai thứ cần đạt được bằng cách sử dụng định dạng trung gian (intermediate format) như .NET hoặc Java:

  • Bạn có thể...
Bạn cần đăng nhập để xem