Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Class Library trong .NET Standard và Class Library trong .NET Core là gì?

Câu trả lời

Sự khác biệt chính giữa Class Library trong .NET Standard và Class Library trong .NET Core nằm ở mục tiêu và khả năng tương thích của chúng:

.NET Standard Class Library

  • Mục tiêu: .NET Standard là một bộ đặc tả API chung mà tất cả các triển khai .NET (như .NET Core, .NET Framework, và Xamarin) phải hỗ trợ. Mục tiêu của .NET Standard là tạo điều kiện cho việc chia sẻ mã giữa các triển khai .NET khác nhau, giúp các nhà phát triển có thể viết thư viện có thể sử dụng chéo trên nhiều nền tảng.
  • Tương thích: .NET Standard định nghĩa một tập hợp các API mà tất cả các triển khai .NET phải cung cấp. Điều này giúp đảm bảo rằng, miễn là một thư viện hoặc ứng dụng mục tiêu một phiên bản cụ thể của .NET Standard, nó sẽ chạy trên bất kỳ triển khai .NET nào hỗ trợ phiên bản .NET Standard đó.

.NET Core Class Library

  • Mục tiêu: .NET Core Class Library là thư viện được thiết kế để sử dụng với các ứng dụng .NET Core. Mục tiêu của nó là tận dụng các tính năng và API cụ thể của .NET Cor...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

CLR trong .Net là gì?

middle

Sự khác biệt giữa .NET Core.NET Framework là gì?

senior

Những lợi ích của việc sử dụng JIT trong .Net là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào