Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Class Library trong .NET Standard và Class Library trong .NET Core?

middle
Ẩn câu trả lời detail
  • Compatibility (tính tương thích): các Class Libraries trong .NET Standard sẽ chạy trên bất kỳ runtime thuộc .NET Standard, chẳng hạn như `....
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail