Câu hỏi

Các tác vụ bất đồng bộ (Async / Await) hoạt động như thế nào trong .NET?

Câu trả lời

private async Task<bool> TestFunction()
{
   var x = await DoesSomethingExists();
   var y = await DoesSomethingElseExists();
   return y;
}
  • Câu lệnh await thứ hai có được thực ...
Bạn cần đăng nhập để xem