Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa Task và Thread trong .NET?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Trong .NET, Task và Thread đều là hai khái niệm liên quan đến việc xử lý đa luồng (multithreading) trong ứng dụng.

Thread là một luồng thực thi riêng biệt, nó có thể thực hiện các tác vụ đồng thời với các thread kh...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail