Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Giải thích sự khác biệt giữa TaskThread trong .NET?

Câu trả lời

Trong .NET, Task và Thread đều là hai khái niệm liên quan đến việc xử lý đa luồng (multithreading) trong ứng dụng.

Thread là một luồng thực thi riêng biệt, nó có thể thực hiện các tác vụ đồng thời với các thread khác trong cùng một ứng dụng. Mỗi thread sẽ có một bộ đếm lệnh (instruction pointer) riêng, một bộ đệm dữ liệu (data buffer) riêng, và các nguồn tài nguyên khác (như các biến, tài nguyên hệ thống, v.v.) được chia sẻ với các thread khác.

Task là một khái niệm cao hơn, nó mô tả một tác vụ (task) cần thực hiện trong ứng dụng. Một ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

CTS trong .Net là gì?

junior

Sự khác biệt giữa SDKRuntime trong .NET Core là gì?

entry

.NET Framework là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào