Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa CILMSIL(IL) trong .Net là gì?

Câu trả lời

CIL (Common Intermediate Language) và MSIL (Microsoft Intermediate Language) thực chất là cùng một thứ, chỉ khác nhau về tên gọi trong các bối cảnh khác nhau.

  • MSIL là tên gọi ban đầu khi .NET Framework được Microsoft phát triển. MSIL là ngôn ngữ trung gian mà các ngôn ngữ lập trình cao cấp như C#, VB.NET được biên dịch vào trước khi được biên dịch thành mã máy bởi Just-In-Time Compiler (JIT) tại thời điểm chạy (runtime).
  • CIL là tên gọi được sử dụng trong tiêu chuẩn ECMA-335 cho Common Language Infrastructure, một phần của đặc tả .NET. Khi .NET trở thành một tiêu chuẩn mở, MSIL được đổi tên thành CIL để phản ánh tính chất trung lập về mặt c...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kestrel trong .Net là gì?

senior

Các tác vụ bất đồng bộ (Async / Await) hoạt động như thế nào trong .NET?

middle

Implicit compilation trong .Net là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào