Câu hỏi

Sự khác biệt giữa CILMSIL(IL) là gì?

Câu trả lời

CIL là thuật ngữ được sử dụng trong CLI Standard. MSIL (CIL) ...

Bạn cần đăng nhập để xem