Câu hỏi

Làm thế nào để chọn target version của .NET Standard library?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Khi chọn phiên bản .NET Standard, bạn nên cân nhắc sự đánh đổi này:

  • Phiên bản càng cao, càng nhiều API có sẵn cho ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail