Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Framework Class Library (FCL) trong .Net là gì?

Câu trả lời

Framework Class Library (FCL) trong .NET là một bộ sưu tập toàn diện các loại có thể tái sử dụng bao gồm các lớp (classes), giao diện (interfaces) và kiểu dữ liệu (data types) được bao gồm trong Microsoft .NET Framework. FCL cung cấp một nền tảng mà trên đó các ứng dụng .NET, thành phần (components), và điều khiển (controls) được xây dựng

FCL được tích hợp với Common Language Runtime (CLR) của .NET Framework và được sử dụng bởi tất cả các ngôn ngữ .NET như C#, F#, và Visual Basic .NET. FCL bao gồm hàng ngàn lớp hỗ trợ một loạt các chức năng như:

  • Utility Features: Bao gồm các lớp collection như list, stack, queue, dictionary, và các lớp cho các thao tác đa dạng như lớp Regex cho biểu thức chính quy.
  • Wrappers Around OS Functionality: Một số tính năng trong FCL là bao bọc (wrappers) xung quanh chức năng hệ điều hành Windows cơ bản. Điều này bao gồm các lớp để sử dụng hệ thống tệp, các lớp để xử lý các tính năng mạng, các lớp để xử lý I/O cho các ứng dụng console, v.v..
  • Frameworks: FCL cung cấp nhiều frameworks để phá...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle
middle

Common Language Specification (CLS) trong .Net là gì?

junior

.NET application domain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào