Câu hỏi phỏng vấn Net core
Câu hỏi

CLR trong .Net là gì?

Câu trả lời

Common Language Runtime (CLR) là một thành phần trung tâm của .NET Framework, đóng vai trò là môi trường thực thi mã nguồn, quản lý việc chạy các chương trình được viết bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau hỗ trợ bởi .NET. CLR cung cấp nhiều dịch vụ quan trọng, bao gồm:

  • Quản lý bộ nhớ: CLR tự động quản lý việc cấp phát và giải phóng bộ nhớ cho các đối tượng. Quá trình thu gom rác (garbage collection) giúp loại bỏ các đối tượng không còn được tham chiếu, giảm thiểu rò rỉ bộ nhớ.
  • Quản lý thực thi mã: CLR chuyển mã nguồn từ Intermediate Language (IL) sang mã máy nguyên thuỷ (native code) thông qua quá trình biên dịch tại thời điểm chạy (Just-In-Time compilation - JIT).
  • **Kiểm s...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

entry

.NET Core là gì?

junior

Một số đặc điểm của .NET Core là gì?

middle

Sự khác biệt giữa Thư viện Lớp (.NET Standard) và Thư viện Lớp (.NET Core) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào