Câu hỏi

CLR là gì?

Câu trả lời

CLR là viết tắt của "Common Language Runtime", đây là một thành phần quan trọng của Microsoft .NET Framework. CLR quản lý việc thực thi các chương trình viết bằng các ngôn ngữ lập trình được hỗ trợ bởi .NET, cho phép chúng chia sẻ các lớp đối tượng hướng đối tượng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số đó[2]. CLR cung cấp nhiều dịch vụ cho các ứng dụng .NET như quản lý bộ nhớ, kiểm tra an toàn kiểu dữ liệu, xử lý ngoại lệ, thu gom rác (garbage collection), bảo mật và quản lý luồng[5]. Nó cũng hỗ trợ biên dịch Just-In-Time (JIT), chuyển đổi mã Common Intermediate Language (CIL) thành mã máy để thực thi trên CPU[5]. Mọi chương trình viết cho .NET Framework, bất kể ngôn ngữ lập trình nào, đều được thực thi trong CLR[5].

Citations:
[1] https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/standard/clr
[2] https://www.techtarget.com/whatis/definition/Common-Language-Runtime-CLR
[3] https://www.geeksforgeeks.org/common-language-runtime-clr-in-c-sharp/
[4] https://stackoverflow.com/questions/44877558/what-is-meant-by-clr-common-language-runtime-in-net
[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Common_Language_R...

Bạn cần đăng nhập để xem