Câu hỏi

Sự khác biệt giữa SDKRuntime trong .NET Core là gì?

Câu trả lời

SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm, cung cấp các công cụ cần thiết để phát triển và xây dựng các ứng dụng .NET...

Bạn cần đăng nhập để xem