Câu hỏi

Sự khác biệt giữa SDK và Runtime trong .NET Core là gì?

junior
Ẩn câu trả lời detail

SDK là bộ công cụ phát triển phần mềm, cung cấp các công cụ cần thiết để phát triển và xây dựng các ứng dụng .NET...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail