Câu hỏi

Có cách nào để bắt multiple exceptions cùng một lúc mà không bị trùng lặp mã không?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Ví dụ:

```csharp try { WebId = new Guid(queryString["web"]); } catch (FormatEx...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail