Câu hỏi

Có cách nào để bắt multiple exceptions cùng một lúc mà không bị duplicate code trong .Net không?

Câu trả lời

Trong .NET, để bắt nhiều loại ngoại lệ cùng một lúc mà không bị lặp lại mã, bạn có thể sử dụng một số cách tiếp cận khác nhau để giảm bớt sự trùng lặp và tăng cường tính sạch sẽ của mã. Dưới đây là một số phương pháp được đề xuất:

 1. Sử dụng Câu Lệnh when trong Khối catch:
  Bạn có thể sử dụng câu lệnh when để lọc các ngoại lệ cụ thể trong một khối catch duy nhất. Điều này cho phép bạn xử lý nhiều loại ngoại lệ mà không cần phải viết nhiều khối catch riêng biệt.

  try
  {
    // Mã có thể phát sinh ngoại lệ
  }
  catch (Exception ex) when (ex is FormatException || ex is OverflowException)
  {
    // Xử lý cho cả FormatException và OverflowException
  }
 2. Sử dụng Một Khối catch với Kiểm Tra Loại Ngoại Lệ:
  Trong một khối catch duy nhất, bạn có thể sử dụng một câu lệnh switch hoặc if-else để phân biệt giữa các loại ngoại lệ và thực hiện các hành động cụ thể cho từng loại.

  try
  {
    // Mã có thể phát sinh ...
Bạn cần đăng nhập để xem