Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

3565 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 116 câu hỏi phỏng vấn React.js

Bộ lọc:

04

DOM ảo là gì?

05

React hook là gì?

06

State trong React là gì?

07

React Hooks là gì?

10

Props trong React là gì?

12

ReactDOM là gì?

13

React context là gì?

33

Flow trong React là gì?

36

Portal trong React là gì?

41

Props drilling là gì?

54

Store trong redux là gì?

58

Redux là gì?

72

Flux là gì?

97

So sánh Flux với MVC?