Câu hỏi

Tại sao phải gọi setState thay vì trực tiếp thay đổi state?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Nếu bạn cố gắng thay đổi một state của component trực tiếp, React sẽ không thể biết được khi nào nó cầ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail