Câu hỏi

Tại sao phải gọi setState thay vì trực tiếp thay đổi state trong React?

Câu trả lời

Trong React, setState là phương thức được sử dụng để cập nhật state của một component. Việc gọi setState thay vì thay đổi state trực tiếp là quan trọng vì nhiều lý do:

Tính bất biến của State

  • State Immutability: Trong React, state được coi là bất biến (immutable). Điều này có nghĩa là bạn không nên thay đổi state trực tiếp bằng cách gán giá trị mới cho nó. Thay vào đó, bạn sử dụng setState để thông báo cho React về sự thay đổi và cho phép nó xử lý cập nhật state một cách an toàn.

Quy trình Cập nhật Component

  • Component Lifecycle: setState kích hoạt một quy trình cập nhật component, bao gồm việc gọi các phương thức lifecycle như shouldComponentUpdate, componentWillUpdate, render, và componentDidUpdate. Khi bạn thay đổi state trực tiếp, quy trình này không được kích hoạt, dẫn đến việc UI không được cập nhật để phản ánh s...
Bạn cần đăng nhập để xem