Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Inline Conditional Expressions trong React là gì?

Câu trả lời

Inline Conditional Expressions trong React là một kỹ thuật sử dụng các biểu thức điều kiện JavaScript ngay trong JSX để điều khiển việc render của các thành phần. Điều này thường được thực hiện sử dụng toán tử ba ngôi (condition ? trueExpression : falseExpression) hoặc toán tử logic AND (condition && expression) để tạo điều kiện render một cách ngắn gọn và trực tiếp.

Toán tử ba ngôi

Toán tử ba ngôi cho phép bạn thực hiện một kiểm tra điều kiện và chọn một trong hai biểu thức để render dựa trên kết quả của điều kiện đó:

function Welcome(props) {
  return (
    <div>
      {props.isLoggedIn ? <h1>Welcome back!</h1> : <h1>Please sign in.</h1>}
    </div>
  );
}

Trong ví dụ trên, nếu props.isLoggedIntrue, component sẽ render...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

mapStateToPropsmapDispatchToProps trong redux là gì?

middle

Refs được sử dụng như thế nào trong React?

middle

Khi nào nên sử dụng useState so với useReducer trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào