Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Cách để tránh phải liên kết với biến this trong các phương thức Event callback?

Câu trả lời

Để tránh phải liên kết với biến this trong các phương thức Event callback trong React, bạn có thể sử dụng một số cách sau:

1. Sử dụng Arrow Functions trong JSX

Arrow functions không có context this riêng, nên this trong arrow functions sẽ tham chiếu đến context this của phạm vi bên ngoài (thường là component).

Ví dụ:

class MyComponent extends React.Component {
 handleClick = () => {
  console.log(this); // 'this' tham chiếu đến instance của MyComponent
 }

 render() {
  return <button onClick={this.handleClick}>Click me</button>;
 }
}

2. Sử dụng Arrow Functions khi truyền Callback

Khi truyền callback, bạn có thể sử dụng arrow function ngay tại chỗ để đảm bảo this được liên kết đúng cách.

Ví dụ:

class MyComponent extends React.Component {
 handleClick() {
  console.log(this); // 'this' tham chiếu đến instance của MyComponent
 }

 render() {
  return <button onClick={() => this.handleClick()}>Click me</button>;
 }
}

3. Sử dụng Class Fields (Public Class Field...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Props trong React là gì?

middle

Element trong React là gì?

expert

Ưu điểm của React so với Vuejs là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào