Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

State trong React là gì?

Câu trả lời

State trong Reactjs là một đối tượng JavaScript được sử dụng để lưu trữ thông tin về trạng thái của một component. State có thể thay đổi theo thời gian, thường do sự kiện người dùng hoặc hệ thống, và mỗi khi state thay đổi, React sẽ tự động thực hiện việc re-render component để cập nhật giao diện người dùng phản ánh trạng thái mới.

Đặc điểm của State:

  • Động: State cho phép React components thay đổi output của chúng theo thời gian phản ứng với hành động người dùng, phản hồi mạng, và bất kỳ sự kiện nào khác.
  • Tư nhân: State được quản lý trong component và không thể truy cập trực tiếp từ bên ngoài component đó. Điều này giúp tạo ra các ứng dụng có cấu trúc và dễ quản lý hơn.
  • Cập nhật: Để cập nhật state, bạn sử dụng phương thức setState() trong class components hoặc hook useState() trong function components. React sẽ lên lịch một cập nhật cho component khi state thay đổi.

Ví dụ về State:

Trong class component:

class Counter extends React.Component {
  constructor(props) {
    super(props...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Tại sao chúng ta nên sử dụng Redux?

senior

Làm thế nào để thêm các attributes vào các React components một cách có điều kiện?

middle

Kể tên một số middleware của Redux mà bạn biết?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào