Câu hỏi

Props drilling là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Prop drilling (còn được gọi là "threading") là thuật ngữ chỉ tiến trình mà bạn phải đi qua để có thể lấy dữ liệu cho các phần của React component tree. Cùng quan sát một ví dụ đơn giản với stateful component

```js function Toggle() { const [on, setOn] = React.useState(false); const toggle = () => setOn(o => !o); return (

The button is {on ? "on" : ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail