Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Props drilling là gì?

Câu trả lời

Props drilling là một thuật ngữ trong React để mô tả việc truyền dữ liệu từ một component cha xuống các component con thông qua props qua nhiều cấp độ của component tree. Khi một component cha có một mảng dữ liệu hoặc một callback function mà một component con sâu trong cây cần truy cập, bạn phải "khoan" (drill) props xuống qua mỗi cấp độ của cây cho đến khi nó đến được component cần thiết.

Ví dụ về Props Drilling

Giả sử bạn có một component App chứa một component Layout, và Layout này chứa một component Sidebar. Nếu App có một state mà Sidebar cần truy cập, bạn sẽ phải truyền state đó như một prop từ App đến Layout, rồi từ Layout truyền tiếp đến Sidebar.

// App component
function App() {
  const [user, setUser] = useState(null);

  return <Layout user={user} />;
}

// Layout component
function Layout({ user }) {
  return <Sidebar user={user} />;
}

// Sidebar component
function Sidebar({ user }) {
  return <div>{user ? user.name : 'Guest'}</div>;
}

Nhược điểm của Props Drilling

  • Khó quản lý: Khi ứng dụng phát triển và cây component trở nên phức tạp, việc truyền p...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa smart componentdumb component là gì?

middle

So sánh điểm khác nhau của useRefcreateRef trong React gì?

senior

Làm thế nào để force một component re-render với Hooks trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào