Câu hỏi

Cách định tuyến với React Navigation trong React Native như thế nào?

Câu trả lời

Để định tuyến và điều hướng trong ứng dụng React Native, bạn có thể sử dụng thư viện React Navigation, một giải pháp phổ biến và mạnh mẽ được cộng đồng và các nhà phát triển React Native ưa chuộng.

 1. Cài đặt Thư Viện:

  • Đầu tiên, cài đặt các thư viện cần thiết cho React Navigation bằng các lệnh sau:
   npm install @react-navigation/native
   npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
  • Nếu bạn đang sử dụng Expo, bạn có thể cài đặt bằng lệnh expo install để đảm bảo rằng các phiên bản tương thích được cài đặt.
 2. Thiết lập Bộ Điều Hướng (Navigator):

  • Tạo một Stack Navigator, một cấu trúc điều hướng dạng ngăn xếp, để quản lý việc chuyển đổi giữa các màn hình (screens):
   import {createStackNavigator} from '@react-navigation/stack';
   const Stack = createStackNavigator();
  • Bao bọc ứng dụng của bạn trong NavigationContainer, đây là thành phần bao ngoài cùng cho toàn bộ cấu hình định tuyến của bạn:
   import {NavigationContainer} from '@react-navigation/native';
  • Trong NavigationContainer, định nghĩa các màn hình và cấ...
Bạn cần đăng nhập để xem