Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Cách định tuyến với React Navigation trong React Native như thế nào?

Câu trả lời

Để định tuyến và điều hướng trong ứng dụng React Native, bạn có thể sử dụng thư viện React Navigation, một giải pháp phổ biến và mạnh mẽ được cộng đồng và các nhà phát triển React Native ưa chuộng.

Cách thiết lập React Navigation:

 1. Cài đặt Thư Viện:

  • Đầu tiên, cài đặt các thư viện cần thiết cho React Navigation bằng các lệnh sau:
   npm install @react-navigation/native
   npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
  • Nếu bạn đang sử dụng Expo, bạn có thể cài đặt bằng lệnh expo install để đảm bảo rằng các phiên bản tương thích được cài đặt.
 2. Thiết lập Bộ Điều Hướng (Navigator):

  • Tạo một Stack Navigator, một cấu trúc điều hướng dạng ngăn xếp, để quản lý việc chuyển đổi giữa các màn hình (screens):
   import {createStackNavigator} from '@react-navigation/stack';
   const Stack = createStackNavigator();
  • Bao bọc ứng dụng của bạn trong NavigationContainer, đây là thành phần bao ngoài cùng cho toàn bộ cấu hình định tuyến của bạn:
   import {NavigationContainer} from '@react-navigation/native';
  • Trong NavigationContainer, định nghĩa các màn hình và cấ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Trong React native, có những cách nào để style cho ứng dụng?

middle

Xử lý input trong React Native như thế nào?

middle

Mô tả cách hoạt động Redux trong React Native?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào