Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Cách giải quyết sự cố rò rỉ bộ nhớ trong React Native như thế nào?

Câu trả lời

Trong bộ nhớ JavaScript được quản lý tự động bởi Garbage Collector (GC). Nói tóm lại, Garbage Collector là một tiến trình nền định kỳ duyệt qua biểu đồ của các đối tượng được cấp phát và các tham chiếu của chúng. Nếu tình cờ gặp một phần của biểu đồ không được tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp từ các đối tượng gốc (ví dụ: các biến trên ngăn xếp hoặc một đối tượng toàn cục như window hoặc navigator) thì toàn bộ phần đó có thể được giải phóng khỏi bộ nhớ.

Trong React Native, mỗi module scope được gắn với một đối tượng gốc. Nhiều module, bao gồm cả module chính của React Native, khai báo các biến được giữ trong scope chính (ví dụ: khi bạn xác định một đối tượng bên ngoài một lớp hoặc h...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bảo mật mạng và SSL Pinning trong React Native là gì?

middle

Sự khác biệt giữa ReactJSReact Native là gì?

middle

React native có phải là một ứng dụng mobile native không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào