Thách thức mọi câu hỏi phỏng vấn
dành cho lập trình viên

6425 câu hỏi phỏng vấn Full-Stack, Coding & System Design Interview

Câu hỏi phỏng vấn lập trình

Top 38 câu hỏi phỏng vấn React Native

Bộ lọc:

01

React Native là gì?

04

State trong React là gì?

09

React hook là gì?

13

Props trong React là gì?

14

asdasd

23

Props drilling là gì?

33

Code React Native đư...

35

Có bao nhiêu threads ...