Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Chúng ta có thể sử dụng native code trong react native không? Nếu được thì sẽ phải làm như thế nào?

Câu trả lời

Có, bạn có thể sử dụng native code trong React Native. Điều này thường được thực hiện thông qua việc sử dụng Native Modules và Native Components. Native Modules cho phép bạn truy cập vào các API nền tảng gốc mà không có sẵn trong JavaScript, ví dụ như các API để truy cập Apple Pay hoặc Google Pay, hoặc để sử dụng các thư viện Objective-C, Swift, Java, hoặc C++ mà không cần phải tái cài đặt chúng trong JavaScript.

Để sử dụng native code trong React Native, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

  1. Tạo Native Module: Bạn cần tạo một lớp Java/Objective-C/C++ (tùy thuộc vào nền tảng) và đăng ký nó với React Native để có thể gọi từ JavaScript.
  2. Đăng ký Native Module: Sau khi tạo lớp native, bạn cần đăng ký nó với React Native thông qua ReactPackage (trên Android) hoặc RCTBridge (trên iOS).
  3. **Gọi Native...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mô tả cách hoạt động Redux trong React Native?

junior

ListView trong React Native là gì?

middle

Refs được sử dụng như thế nào trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào