Câu hỏi

React native có phải là một ứng dụng mobile native không?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Một ứng dụng React native là một ứng dụng mobile "thật sự":

  • Với React native, b...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Khi nào componentWillRecieveProps được gọi?

Xem câu trả lời detail

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Xem câu trả lời detail

Bạn thực hiện các request AJAX trong Lifecycle event nào và tại sao?

Xem câu trả lời detail

Keys là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail

Refs là gì và tại sao chúng quan trọng?

Xem câu trả lời detail