Câu hỏi

Refs được dùng như thế nào?

Câu trả lời

Refs thường được dùng để trả về một tham chiếu tới 1 phần tử.

Hầu hết nên tránh sử dụng chúng trong các trường hợp, tuy nhiên chúng có thể hữu ích khi chúng ta cần truy cập trực tiếp vào phần tử DOM hoặc 1 component trong React.

Refs cho phép bạn truy cập trực tiếp vào phần tử DOM hoặc một phiên bản của thành phần.

...

Bạn cần đăng nhập để xem