Câu hỏi

Refs được dùng như thế nào?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Refs thường được dùng để trả về một tham chiếu tới 1 phần tử.

Hầu hết nên tránh sử dụng chúng trong các trường hợp, tuy nhiên chúng có thể hữu ích khi chúng ta cần truy cập trực tiếp vào phần tử DOM hoặc 1 component trong React.

Refs cho phép bạn truy cập trực tiếp vào phần tử DOM hoặc một phiên bản của thành phần.

...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail