Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

Refs được sử dụng như thế nào trong React?

Câu trả lời

Trong React, refs là một cách để truy cập trực tiếp một nút DOM hoặc một instance của một component từ bên trong component React. Refs thường được sử dụng khi bạn cần thực hiện các thao tác trực tiếp trên DOM hoặc khi cần truy cập trực tiếp đến một component con từ một component cha.

Cách tạo Refs

Trong React, bạn có thể tạo refs bằng cách sử dụng React.createRef() (trong React 16.3 trở lên) hoặc bằng cách sử dụng callback refs.

Sử dụng React.createRef()

class MyComponent extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.myRef = React.createRef();
 }

 render() {
  return <div ref={this.myRef} />;
 }
}

Sử dụng Callback Refs

class MyComponent extends React.Component {
 setMyRef = (element) => {
  this.myRef = element;
 }

 render() {
  return <div ref={this.setMyRef} />;
 }
}

Khi nào sử dụng Refs

 1. **Qu...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn nên thực hiện request AJAX ở đâu trong một React component?

middle

Tại sao React sử dụng className thay vì thuộc tính class?

entry

Làm thế nào để comment trong React?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào