Câu hỏi

Bridge trong React Native là gì?

Câu trả lời

Bridge là một lớp hoặc một kết nối chịu trách nhiệm gắn kết môi trường Native và JavaScript lại với nhau.

Sơ đồ:

![](https://raw.githubusercontent.com/techmely/techmely-image/main/reactnative/bridge_in_react_nat...

Bạn cần đăng nhập để xem