Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Bridge trong React Native là gì?

Câu trả lời

Bridge là một lớp hoặc một kết nối chịu trách nhiệm gắn kết môi trường Native và JavaScript lại với nhau.

Sơ đồ:

  • Lớp gần nhất với thiết bị mà ứng dụng chạy trên đó là Lớp Native.

Bridge về cơ bản là một lớp truyền tải hoạt động như một kết nối giữa các module Javascript và Native, nó thực hiện công việc vận chuyển các thông báo phản hồi được tuần tự hóa bất đồng bộ từ JavaScript đến các module Native.

Ví dụ bây giờ,...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Để tối ưu hoá ứng dụng React Native, bạn sẽ làm gì?

junior

React hook là gì?

middle

Props drilling là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào