Câu hỏi phỏng vấn React Native
Câu hỏi

Trong React Native, có các hàm nào xử lý thời gian?

Câu trả lời
  • setTimeout, clearTimeout

Có các yêu cầu nghiệp vụ, setTimeout để thực thi một mẫu code sau một khoảng thời gian chờ đợi. clearTimeout dùng để xoá timer lại thời gian được bắt đầu.

setTimeout(() =>` {
    yourFunction();
}, 3000);
  • setInterval, clearInterval

Là phương thức để gọi một hàm hoặc chạy code sau những khoảng thời gian cụ thể, được chỉ định trong tham số thứ hai.

setInterval(() =>` {
    console.log('Interval triggered');
}, 1000);

Một hàm hoặc khối code được liên kết với một khoảng thời gian sẽ thực thi cho đén khi nó bị dừng. Để dùng khoảng thời gian, ta dùng phương thức clearInterval().

  • setImmediate, clearImmediate

Gọi hàm thực thi sớm nhất có ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

defaultProps có sử dụng được trong React Native không?

middle

Chúng ta có thể sử dụng native code trong react native không? Nếu được thì sẽ phải làm như thế nào?

senior

Có bao nhiêu threads chạy trong React native?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào