Câu hỏi

Key là gì khi hiển thị một danh sách và mục đích của nó là gì?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Key giúp React xác định những item nào đã thay đổi, được thêm vào hoặc bị xóa. Các key nên được cấp cho các phần tử bên trong mảng để cung cấp cho các phần...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt chính về kiến trúc giữa JavaScript library như React và JavaScript framework như Angular là gì?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để việc render của React hoạt động chính xác khi chúng ta gọi setState?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tránh việc cần phải binding trong React?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Xem câu trả lời detail

Reselect là gì và nó hoạt động như thế nào?

Xem câu trả lời detail