Câu hỏi

defaultProps có khả dụng trong React Native không?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Có, nó hoạt động trong React Native tương tự như ở ReactJS.

```jsx import {View, T...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Props Drilling là gì?

Xem câu trả lời detail

Các component cốt lõi trong React Native?

Xem câu trả lời detail

Cách ứng dụng React Native làm việc mượt mà với animation?

Xem câu trả lời detail

setNativeProps là gì?

Xem câu trả lời detail

Bảo mật mạng và SSL Pinning là gì?

Xem câu trả lời detail