Câu hỏi phỏng vấn React.js
Câu hỏi

React hook là gì?

Câu trả lời

React Hook là một tính năng được giới thiệu trong React 16.8, cho phép bạn sử dụng state và các tính năng React khác mà không cần phải viết một class. Hooks là các hàm cho phép bạn "kết nối" vào các tính năng lifecycle và state của React từ các function components. Trước khi có Hooks, các function components được coi là stateless components và không thể sử dụng các tính năng như state hay lifecycle methods. Hooks đã thay đổi điều này, mang lại khả năng sử dụng rộng rãi hơn cho function components và giúp viết ứng dụng React trở nên dễ dàng và gọn gàng hơn.

Các Loại Hook Cơ Bản

 1. useState: Cho phép bạn thêm state vào function components.

  const [count, setCount] = useState(0);
 2. useEffect: Cho phép bạn thực hiện các side effect trong function components. Nó tương tự như componentDidMount, componentDidUpdate, và componentWillUnmount trong class components.

  useEffect(() => {
   document.title = `You clicked ${count} times`;
  });
 3. useContext: Cho phép bạn truy cập vào context và dữ liệu từ context provider mà không cần sử dụng consumer.
  ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên một số thư viện Flux phổ biến?

middle

Higher-Order component trong React là gì?

middle

Forwarding Refs trong React đển làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào